هدف از انجام این آزمایش بدست آوردن وزن واحد حجم خشک خاک در حالت طبیعی یا یک لایه خاک کوبیده شده با استفاده از مخروط ماسه می­ باشد.